Basına ve kamuoyuna / To the press and the public / An die Presse und Öffentlichkeit / À la presse et à l’opinion publique

Yazar / Referans: 
Barış İçin Akademisyenler Esra Mungan, Meral Camcı, Muzaffer Kaya, Kıvanç Ersoy
Tarih: 
27.09.2016

Basına ve kamuoyuna,

Barış İçin Akademisyenler olarak, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini kamuoyuna duyurduğumuz günden bugüne, “toplumsal barışın tesisi” talebimizin haklılığı ve ivediliği ile her geçen gün ve hep beraber yüzleştik. Barış talebimizi dile getirmemiz, yaşadığımız toplumun, coğrafyanın hakikatine sessiz kalmamamız, görmezden gelip “biat” etmememiz, sorunu tespit edip çözüm önermemiz ve çözüm için akademisyenler olarak bize düşen görevi yerine getirmeye hazır oluşumuz “suç” sayıldı. Bu “suç”a iliştirilen farklı görünümlerdeki “bedel”leri ödedik ve ödemeye devam ediyoruz.

Gerek akademide, gerek gündelik hayatta pek çok ve yaşamsal hak ihlaline maruz kaldık. Emek süreçlerimiz, bilimsel birikim ve üretimlerimiz, saygınlığımız yok sayıldı. Barış bildirisinin okunmasının hemen akabinde YÖK tarafından üniversitelere talimatname yollandı. Başlatılan disiplin soruşturmaları sonucunda, ilkin hukuken ve usulen hiç bir gerekçeye dayandırılamayacak sözleşme fesihleri ile güvencesizliğin ve emek sömürüsünün en yoğun yaşandığı vakıf üniversitelerinde işten çıkarmalar başladı. Şubat 2016’dan bugüne dek vakıf üniversitelerinde 33 imzacı akademisyen işten çıkarıldı. Devlet üniversitelerinde uzaklaştırma ve açığa almalar, yurtiçi ve dışı görev iptalleri, disiplin soruşturmaları, kınama cezaları, memuriyetten ihraçlarla başlayan süreçte, son KHK’lerle bir gecede, akademik yaşamı boyunca mücadele ettiği “anlayış”la bir torbaya sokularak ihraç edilen 44 barış imzacısı ve sendikalı öğretim üyesi arkadaşlarımızla birlikte toplamda işten çıkarılanların sayısı 60’ı buldu. Vakıf ve devlet üniversitelerinde işten çıkarılan barış bildirisini imzalamış akademisyen sayısı böylece 93’e ulaştı.

Hak ihlalinin çok çeşitli ve başka boyutları var elbette. 15 akademisyen istifaya veya emekliliğe zorlandı. Toplam 511 akademisyen disiplin soruşturması geçirdi. 49 akademisyenin dosyası "Üniversite Öğretim Mesleğinden veya Kamu Görevinden Çıkarma" talebiyle YÖK'e gönderildi. 85 akademisyen görevden uzaklaştırıldı. 7 akademisyen idari görevden alındı. 41 akademisyen gözaltına alındı. Yüzlerce imzacı akademisyeni kabul edilemez bir terör propagandası suçlamasıyla ifade vermeye çağrıldı ve çağrılmaya devam ediyor!

Sayısal verilerin soğukluğu ve yalınlığı yanıltmasın. Akademik çalışmalarının başında, üniversitenin geleceği olan ÖYP’li asistanlarımızdan, onlarca yıldır bilime ve topluma hizmet ederek akademinin en üst basamaklarına ulaşmış profesörlere değin geniş bir yelpazede, tüm ülkeden toplamda 89 üniversiteye dağılmış bir profil söz konusudur. 1128 olan imzacı sayısı, ilk baskı ve tehditlerin geldiği ilk hafta itibarı ile 2212’ye ulaşmıştır. Bu artış, barış sözümüzün ardında kararlılıkla durduğumuzun çok kıymetli bir göstergesidir. Bütün baskılara ve hak ihlallerine karşı durduk, barış sözümüzün arkasında olduğumuzu, üniversiteyi, öğrencilerimizi, bilimsel çalışmayı bırakmayacağımızı söyledik.

4’ümüz tutuklandık. 3’ümüz 40, 1’imiz 22 gün cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra, 22 Nisan 2016’da görülen ilk duruşmada tahliye edildik. İlk duruşmada yaptığımız savunmalarda, ortak sözümüz “barış talebi”nin arkasında durduğumuzu, barış talebinin ve bunu dillendirmenin “suç”olmadığını, barış talebinin ve bu talebi dile getiren akademisyenlerin yargılanamayacağını tekrar tekrar söyledik. TMK 7/2’ye dayandırılan savcılık iddianamesini savunmalarımızla boşa çıkardık. Aynen bizler gibi, yazarlar, gazeteciler, yüzlerce öğrenci, genel olarak tüm demokrat, muhalif kesimler, şu an bu ülkenin yargı mekanizmasıyla karşı karşıya gelmiş durumdayız. Bu vesileyle de hem bizler hem kamuoyu bu ülkenin gerçekten adil ve bağımsız bir yargısı olup olmadığına tanıklık edebilecektir. Savcılık makamı, davamızın TMK 7/2 yerine TCK 301’e istinaden devamını talep etmiş, ama buna rağmen mahkeme heyeti TMK 7/2’den haklı beraatimizi de vermemiştir. Arada geçen 5 aylık süreçte TCK 301’den yargılanmamız için hukuken ve içeriğe dair geçerli bir gerekçe üretilememiştir. Buna rağmen bugüne geldik. 27 Eylül 2016 13:30’da Çağlayan Adliyesi’nde görülecek duruşmada barış istemekte ısrarcı olacağımızı ve beraat talebimizi bir kez daha dile getireceğiz.

Üniversite toplum yararına eleştirel düşünce üretir. Üniversite çıkar gruplarına ve iktidarlara bağımlı olmamalıdır. Kendini var eden emeğe borçludur, halkların emeğine. Bu yüzden, üniversiteden konuşmak demek, sorumlu konuşmak demektir. Sorumlu konuşmak, ölümden değil yaşamdan, savaştan değil barıştan, çatışma, kin ve nefretten değil, çözüm ve dayanışmadan, çıkar ve iktidardan yana değil, emek ve demokrasiden ve halklardan yana; farklı etnik, dilsel, dinsel, kültürel, cinsel kimliklere, farklı var olma biçimlerine, özgürlüklere, emeğe ve doğaya saygılı konuşmak demektir.

Barış sözümüzün arkasındayız.

NE TMK, NE TCK! BARIŞ TALEBİ YARGILANAMAZ! DÜŞÜNCE YARGILANAMAZ! NE TUTUKLU , NE TUTUKSUZ YARGILAMA! BERAAT, HEMEN ŞİMDİ!

Barış İçin Akademisyenler Esra Mungan, Meral Camcı, Muzaffer Kaya, Kıvanç Ersoy

27 Eylül 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To the press and the public,

As Academics for Peace, since the day we announced the “We won’t be a party to this crime” statement, we have all together come face to face with the legitimacy and urgency of our request for the establishment of social peace. Voicing our demand for peace, refusing to remain silent about the truth of the society, of the geography we live in, remain indifferent and obey, detecting the problem and suggesting solutions, and, as academics, being ready to fulfill our duties toward a solution has been considered a crime. We have paid for this “crime,” and continue to pay for this crime.

In both academic and everyday life we have been exposed to many, vital infringements of our rights. Our labor processes, our scientific knowledge and production, and our reputations have been ignored. Immediately after we read our statement, the Council of Higher Education sent instructions to our universities. As a result of the initiated disciplinary proceedings, we observed the first dismissals at private-like universities who, as sites of low job security and labor exploitation, illegally and without any proper justification discontiued the working contracts of the signatories. Since February 2016, 33 signatories have been fired from foundation universities. The rights violations at public universities began with cancellations of academic duties, suspensions and disciplinary investigations. With recent decree-laws, 44 peace signatories were removed from their positions in public service by being accused of the same mentality that they have struggled against all their lives. As a result, a total of 60 academics have been dismissed at public universities so far. The number of academics who signed the declaration for peace at both foundation and public universities has thusly reached 93.

Of course infringment of rights has taken a variety of forms. 15 academics were forced to resign or retire. A total of 511 academics were subject to disciplinary investigation. 49 academics’ files were sent to the Higher Education Council with the request to “Remove from the University Teaching Profession of Public Duties.” 85 academics were suspended. 7 academics were removed from administrative duties. 41 academics were taken into custody. Hundreds of academics were called and continue to be called to testify on completely unacceptable terrorist propaganda charges!

But the coldness and simplicity of numerical data can be misleading. From the ÖYP assistants just at the start of their academic work, to the professors who have served science and society for decades and reached the top of their professions, we are talking about individuals at a total of 89 universities scattered across the country. In the first week pressure and threats, the number of signatories went from 1128 to 2212. This increase is a very valuable indicator that we stand resolutly behind our promise of peace. We have stood against all oppression and human rights violations, behind our promise of peace, and have stated that we will not leave our universities, our students, or our scientific work.

4 of us were arrested. After 40 days for 3 of us and 22 days for 1 of us in prison, on April 22nd, 2016, we were released at our first hearing. In our defense at our first trial, we stated multiple times that we would stand behind our demand for peace, that it was not a crime, and that our demand for peace and the academics who made that demand could notbe prosecuted. Our defense invalidated the prosecution’s indictment based on the 7/2 section of the Turkish Counter-Terrorism Law. We have been come face to face with the judicial system of this country, just like the writers, journalists, hundreds of students, and in general any democratic or dissenting individual. It is a means for both us and the public to determine whether the judiciary of this country truly is just and independent. The prosecutor of our case has demanded that our case be tried pursuant to TCK 301 rather than TMK 7/2, but despite this, the courst has not given our rightful acquittal on TMK 7/2. In the 5 months that have passed, there has been no legally valid grounds produced for us to be tried based on TCK 301. Nevertheless, here we are today. On September 27, 2016 at 13:30 at Caglayan Courthouse we will once again express that we are insisting on peace and our request for an acquittal.

Universities generate critical thinking for the benefit of society. Universities should not be dependent on interest groups or government. It is indebted to its creator, the labor of the people. Therefore, speaking from the university means speaking with responsibility. Responsible speaking means speaking for life not for death, for peace rather than war, for resolution and solidarity rather than conflict and hatred, for labor, democracy, and the people rather than special interests or the government. It means speaking respectfully for different ethnic, lingual, religious, cultural, and sexual identities, for different lifestyles, for freedom, labor, and nature.

We are behind our word for peace.

Neither TMK, nor TCK! The demand for peace cannot be prosecuted! Thought cannot be prosecuted! No to this trial, with or without detention! Acquittal, right now!

 

Academics for Peace Esra Mungan, Meral Camcı, Muzaffer Kaya, Kıvanç Ersoy

September 27, 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

An die Presse und Öffentlichkeit

Als Academics for Peace sind wir am 11. Januar 2016 mit der Petition “Wir werden nicht Teil dieses Verbrechens sein” an die Öffentlichkeit getreten. Seither erkennen wir jeden Tag aufs Neue, wie berechtigt und dringlich unsere dort formulierte Forderung nach der Herstellung des gesellschaftlichen Friedens ist. Weil wir Frieden gefordert und angesichts der Lage der Gesellschaft und der Region, in der wir leben, unsere Stimme erhoben haben; weil wir nicht bereit waren, wegzusehen und “Gehorsam” zu leisten, wurden wir für “schuldig” erklärt. Dass wir das Problem benannt und Lösungen vorgeschlagen haben, wurde uns zum Vorwurf gemacht. Wir waren bereit als Wissenschaftler*innen unsere gesellschaftliche Aufgabe wahrzunehmen; dafür haben wir in vielerlei Hinsicht einen hohen Preis bezahlt und müssen nach wie für dieses “Verbrechen” “büßen”.

Wir haben unzählige existentielle Rechtsverletzungen erfahren, sowohl an den Universitäten als auch im Alltag. Unsere Arbeit, unsere wissenschaftlichen Erungenschaften und unser Ansehen in der Gesellschaft wurden für nichtig erklärt. Nach der Verlesung der Friedenspetition entsandte der Hochschulrat unverzüglich eine Anordnung an die Universitäten. Sofort leiteten als erstes Stiftungsuniversitäten, an denen die rechtliche Absicherung durch die Möglichkeit, Verträge jederzeit aufzulösen am geringsten ist und Ausbeutung am heftigsten erlebt wird, Disziplinarverfahren ein und entließen ohne jegliche rechtliche Grundlage Mitarbeiter*innen aus dem Dienst. Seit Februar 2016 haben 33 Unterzeichner*innen der Friedenspetition ihre Stellen an verschiedenen Stiftungsuniversitäten verloren. Auch an staatlichen Uiversitäten kam es zu zahlreichen Suspendierungen, der Streichung von dienstlichen Auslands- und Inlandsaufenthalten, Disziplinarverfahren, Verurteilungen und Entlassungen aus dem Beamtendienst. Durch die Erlasse nach dem Putschversuch wurden binnen einer Nacht 44 Friedensunterzeichner*innen und gewerkschaftlich organisierte Universitätsmitarbeiter*innen vor die Tür gesetzt. Sie wurden mit den putschenden Anhänger*innen einer “Bewegung” in einen Topf geworfen, gegen die sie ihre ganze akademische Laufbahn über gekämpft hatten. Damit stieg die Gesamtzahl der aus dem Dienst entlassenen Universiversitätsmitarbeiter*innen an staatlichen Universitäten auf 60. Insgesamt wurden 93 Friedensunterzeichner*innen entweder aus einer staatlichen Universität oder einer Stiftungsuniversität entlassen.

Damit nicht genug; die Rechtsverletzungen haben vielfältige Erscheinungsformen. 15 Universitätsmitarbeiter*innen wurden entweder zur Kündigung oder zur Pensionierung gezwungen. Insgesamt 511 Wissenschaftler*innen mussten sich Disziplinarverfahren unterziehen. Die Akten von 49 Wissenschaftler*innen wurden an den Hochschulrat mit dem Antrag weitergeleitet, sie von all ihren Ämtern, Rechten und Pflichten als Universitätsmitarbeiter*innen oder aus dem öffentlichen Dienst zu suspendieren. 85 Wissenschaftler*innen wurden ihres Amtes enthoben. 7 Wissenschaftler*innen mussten ihre Verwaltungsposten abgeben. 41 Wissenschaftler*innen kamen in Untersuchungshaft. Hunderte von Unterzeichner*innen wurden und werden nach wie vor mit dem unerhörten Vorwurf, terroristische Propaganda zu betreiben, vorgeladen und mussten und müssen aussagen.

Die Kälte und Sachlichkeit der Daten sollte den Blick auf das Gesamtbild nicht verstellen. Dieses umfasst Mitarbeiter*innen aus 89 Universiätetn, die über das ganze Land verteilt sind. Darunter befinden sich Forschungsassistent*innen, die am Anfang ihrer akademischen Laufbahn stehen und die Zukunft der Universitäten sind, ebenso wie Professor*innen, die sich seit Jahrzehnten um Wissenschaft und Gesellschaft verdient gemacht und die höchsten Stufen ihrer akademischen Karriereleiter erreicht haben. Die Anzahl der Erstunterzeichner*innen war 1128. Infolge des Drucks und der Drohungen im Laufe der ersten Woche erhöhte sich die Zahl auf 2212. Dieser Anstieg ist ein wertvolles Zeichen dafür, dass wir mit Entschlossenheit hinter unserem Friedensversprechen stehen. Wir haben uns stets gegen jeglichen Druck und jegliche Rechtsverletzungen gestellt. Wir haben immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass wir hinter unserem Friedensversprechen stehen und dass wir die Universität, unsere Studierenden und unsere Forschung nicht aufgeben werden.

Wir vier wurden festgenommen. Nachdem drei von uns 40 und eine 22 Tage in Untersuchungshaft verbracht hatten, wurden wir am 22. April 2016 nach der ersten Verhandlung aus der Haft entlassen. In unseren Verteidigungsreden haben wir an diesem Prozesstag wiederholt betont, dass wir hinter unserem gemeinsamen Versprechen, unserer “Forderung nach Frieden” stehen, dass es kein “Verbrechen” ist, Frieden zu fordern und diese Forderung öffentlich auszusprechen, und dass die Forderung nach Frieden ebenso wenig verurteilt werden kann wie Wissenschaftler*innen, die diese Forderung artikulieren. Wir haben mit unserer Verteidigung die Anklage der Staatsanwaltschaft widerlegt, die sich auf Artikel 7/2 des türkischen Anti-Terror-Gesetztes stützte. Aber nicht nur wir, sondern auch Schriftsteller*innen, Journalist*innen, Hunderte von Studierenden, alle demokratischen und oppositionellen Gruppen sind Zielscheibe der Justiz dieses Landes geworden. Wir werden alle Zeugen eines Prozesses sein, der zeigen wird, ob dieses Land tatsächlich eine unabhängige Justiz hat, die Gerechtigkeit walten lässt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Änderung des Schuldvorwurfs und die Fortführung des Verfahrens auf Grundlage des Artikels 301 des Türkischen Strafgesetzbuches (Beleidigung der türkischen Nation, des Staates der türkischen Republik und der Institutionen und Organe des Staates) anstelle des Artikels 7/2 des Anti-Terror-Gesetzes gefordert. Dennoch hat das Gericht trotz der als unberechtigt betrachteten Beschuldigung gemäß Artikel 7/2 des Anti-Terror-Gesetzes nicht mit einem Freispruch geurteilt. In den vergangenen 5 Monaten konnte auch keine inhaltliche und juristische Begründung für unsere Verurteilung auf der Grundlage des Artikels 301 des Türkischen Strafgesetzbuches vorgebracht werden. Dennoch stehen wir heute noch vor Gericht. Wir werden in der Verhandlung, die am 27. September 2016 um 13.30 Uhr vor dem Gericht in Çağlayan stattfindet, zur Sprache bringen, dass wir auf unserem Friedensappell beharren und auf Freispruch plädieren.

Die Universität ist ein Ort, an dem kritische Gedanken entstehen, die dem Wohl der Gesellschaft dienen. Die Universität darf sich nicht von Interessengruppen und Regierungen abhängig machen. Sie ist allein dem Volk verpflichtet, aus deren Arbeit ihre Existenz hervorgeht. Aus der Universität heraus zu sprechen bedeutet, verantwortungsvoll zu sprechen. Ein verantwortungsvolles Sprechen meint, dass wir für das Leben und nicht für den Tod sind; dass wir für Frieden und nicht für Krieg sind; dass wir für Lösung und Solidarität sind und nicht für Konflikt, Zwietracht und Hass; dass wir für Arbeit, Demokratie und die Rechte der verschiedenen Kulturen einstehen und nicht für Interessenvertretung und Machtansprüche. Verantwortliches Sprechen erfordert Respekt vor unterschiedlichen ethnischen, sprachlichen, religiösen, kulturellen und sexuellen Identitäten, vor unterschiedlichen Lebensformen, vor Freiheiten Anderer, vor der Arbeit und der Natur.

Wir stehen hinter unserem Friedensversprechen.

Die Forderung nach Frieden kann nicht verurteilt werden, weder durch Anti-Terrorr-Gesetze noch durch das Türkische Strafgesetzbuch! Freies Denken kann nicht verurteilt werden! Kein Verfahren, ob mit oder ohne Untersuchungshaft! Wir fordern Freispruch, jetzt sofort!

Academics for Peace Esra Mungan, Meral Camcı, Muzaffer Kaya, Kıvanç Ersoy

27. September 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

À la presse et à l’opinion publique,

Depuis la publication de notre pétition “Nous ne serons pas complices de ce crime”, nous, Universitaires pour la paix, avons chaque jour éprouvé, ensemble, la justesse et l’urgence de notre exigence de “paix sociale”. Avoir exprimé notre demande de paix, n’être pas restés silencieux aux réalités de la société et de la géographie où nous vivons, avoir refusé de fermer les yeux et de nous soumettre, avoir pointé du doigt le problème et proposé une solution, être prêts à assumer notre devoir en tant qu’universitaires: voilà le “crime” qui nous a été imputé.  Depuis, nous n’avons pas cessé de payer le prix de ce “crime”, sous de multiples formes.

Nos droits fondamentaux ont été bafoués à de nombreuses reprises, tant à l’université et que dans la vie quotidienne.  Nos activités, nos connaissances, notre production intellectuelle, notre respectabilité ont été méprisées. Immédiatement après la lecture de la pétition pour la paix, le YÖK a envoyé aux universités ses instructions. Au terme des enquêtes disciplinaires, des ruptures de contrat qui n’avaient aucun fondement légal ni procédural ont débuté dans les universités privées, où l’insécurité de l’emploi et l’exploitation sont les plus marquées. Depuis février 2016, 33 universitaires signataires de la pétition ont été licenciés dans les universités privées. Dans les universités publiques, les premières sanctions ont été des mesures d’éloignement et mises à pied, l’annulation de missions en Turquie et à l’étranger, des enquêtes disciplinaires, des blâmes et des exclusions de la fonction publique. Avec les derniers décrets-lois, en une nuit, 44 signataires ont été assimilés à une “tendance” qu’ils avaient combattue tout au long de leur carrière universitaire. Ces derniers licenciements s’élèvent à 60 si l’on ajoute nos camarades enseignants syndiqués. Au total, 93 universitaires signataires de la pétition pour la paix ont été licenciés des universités privées et publiques. 

Les atteintes aux droits prennent des formes diverses et variées. 15 universitaires ont été poussés à la démission ou à la retraite. 511 universitaires ont été soumis à une enquête disciplinaire. Les dossiers de 49 universitaires ont été envoyés au YÖK pour demander leur “exclusion de l’enseignement supérieur ou de la fonction publique”. 85 universitaires ont été mis à pied. 7 universitaires ont été privés de leurs responsabilités administratives. 41 universitaires ont été placés en garde à vue. Des centaines d’universitaires ont été convoqués et continuent de l’être pour faire une déposition sous l’accusation inacceptable de propagande terroriste!

Derrière la froideur de ces chiffres, c’est un éventail très large qui a été touché, dans 89 universités du pays: des doctorants-assistants (ÖYP) faisant leurs premiers pas dans la recherche, incarnant l’avenir de l’université, aux professeurs au sommet de la hiérarchie universitaire, ayant travaillé depuis des dizaines d’années au service de la science et de la société. Le nombre de signataires est passé de 1128 à 2212 à partir de la première semaine où les pressions et menaces ont commencé. Cette augmentation illustre avec force notre résolution à maintenir notre déclaration pour la paix. Nous avons résisté à toutes les pressions et injustices, nous avons proclamé que nous nous persistions à demander la paix et que nous n’abandonnerions pas l’université, nos étudiants ni nos travaux universitaires.

Nous avons été placés en détention tous les 4. 3 d’entre nous sont restés en détention 40 jours, la quatrième 22 jours, et nous avons été remis en liberté à la première audience du procès, le 22 avril 2016. Pour notre défense, lors de la première audience, nous avons répété que nous persistions dans notre “demande de paix”, que demander la paix n’était pas un “crime”, et que cette demande et les universitaires qui l’exprimaient ne pouvaient être traduits en justice. Nos défenses ont démontré l’inanité de l’acte d’accusation du procureur, qui s’appuyait sur l’article 7/2 de la loi anti-terroriste. Comme les écrivains, journalistes, des centaines d’étudiants et plus largement tous les démocrates et opposants, nous sommes aujourd’hui confrontés à la machine judiciaire de ce pays. C’est l’occasion pour nous et l’opinion d’observer s’il existe réellement un système judiciaire juste et indépendent dans ce pays. Le parquet avait demandé la poursuite du procès en remplaçant l’article 7/2 de la loi anti-terroriste par l’article 301 du code pénal mais le tribunal ne nous a pas acquittés en ce qui concerne l’article 7/2, comme il l’aurait dû.  5 mois se sont écoulés mais aucune disposition légale ou argument sur le fond n’ont été avancés pour que nous soyons jugés selon l’article 301. Pourtant, nous sommes ici aujourd’hui. A l’audience du 27 septembre 2016, à 13.30, nous répèterons une fois de plus notre détermination à demander la paix et nous demanderons l’acquittement.

L’université produit une pensée critique au service de la société. L’université ne doit pas être dépendante des groupes d’intérêt ou du pouvoir. Elle n’est redevable qu’au travail de ceux qui la font. S’exprimer en tant qu’universitaire, c’est s’exprimer de manière responsable. Etre responsable, c’est être du côté de la vie, non de la mort;  de la paix, non de la guerre;  des solutions et de la solidarité, non du conflit et de la haine; du travail, de la démocratie et des peuples, non des groupes d’intérêt et du pouvoir: c’est respecter les différentes identités ethniques, linguistiques, religieuses, culturelles, sexuelles, les différents modes de vie, les libertés, le travail et la nature.

Nous persistons dans notre demande de paix.

Ni TMK, ni TCK! La demande de paix et la liberté d’opinion ne peuvent être traduites en justice! Non au procès, avec ou sans détention provisoire! Acquittement immédiat!

 

Esra Mungan, Meral Camcı, Muzaffer Kaya, Kıvanç Ersoy, Universitaires pour la Paix

27 Septembre 2016